KVKK AYDINLATMA METNİ

İkol Bilişim Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti. (Şirket) olarak güvenliğinize öneme veriyoruz. Bu doğrultuda başta özel hayatın gizliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla ‘’Kişisel Verileri Korunması Kanunu’’ hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Aşağıda yer alan açıklamaları müşterilerimizin, web sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. Kişilerin dikkatine sunmaktayız. Şirket işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkına Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Bu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 10 çerçevesinde “Veri Sorumlusu” olarak İkol Bilişim Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti (“İKOL”), Kanun uyarınca İKOL’e sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veriler”) işlenmesine ve bunlara dair haklarınıza dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.  

Kişisel Veriler’in işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu, Bahçelievler Mah. 323/1 Cad. C Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası Apt No:10/50 C/149 Gölbaşı/Ankara adresinde yerleşik olan İkol Bilişim Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.’dir. İKOL tarafından bu surette Kişisel Verileriniz Kanun’a uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

İKOL, Kişisel Verilerinizi; yasalar dahilinde mecburi/gerekli/yararlı işlemler gereğince muhafazası, İKOL’e ürün ve/veya hizmet tedariki için gereksinim duyulması, İKOL müşterilerine sözleşmeleri kapsamda hizmet vermek için gereksinim duyulması, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi gibi amaçlarla işleyebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Veriler, İKOL tarafından, İKOL’ nun müşterilerine ürün ve/veya hizmet sunması ve/veya herhangi bir nedenle İKOL ile sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişki kurulması ve ifası kapsamında olmak üzere iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda İKOL’ nun sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, İKOL tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İKOL, Kişisel Verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak, yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Verileri Kanun’da ve burada belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

İKOL tarafından Kişisel Veriler, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, İKOl’ nun hukuki uyum süreci, hukuki, mali, vergisel vb. denetimler amaçlarıyla iş ortaklarına, Müşterilerine, tedarikçi ve üreticilerine, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, İKOL yetkililerine, İKOl içi birimlere, hissedarlarına, iç ve dış denetçilere ve anlaşmalı bağımsız denetim firmalarına, hukuk danışmanlarına, sair danışmanlık, destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecek ve İKOL tarafından ayrıca söz konusu Kişisel Veriler sair mecralar üzerinden de paylaşılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLER’E İLİŞKİN SAHİP OLUNAN HAKLAR 

Kanun’un 11. Maddesi gereği, Kişisel Veri sahipleri İKOL’e başvurarak kendileri ile ilgili;

  • Kişisel Verileri'in işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel Verileri’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel Verileri’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’ nin silinmesini/yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Veriler’ in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel Veriler’inin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler

İrtibatta Kalın

iKOL & MP Publish are Trademarks of ikol Mobile Software Company.

Copyright © 2011 - 2024 IKOL. All Rights Reserved.